Privacy verklaring

De Bibliotheek aan de Vliet verwerkt persoonsgegevens over u omdat u lid bent van de bibliotheek. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens

Behalve bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer wij abonnementsgelden administreren. Hierbij gaat het om:

 • bankgegevens bij verwerking incasso-opdrachten bij de bank

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • de Bibliotheek aan de Vliet verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn:
  - toestemming
  - richtlijnen volgens het uitleenreglement
  - richtlijnen volgens het Statuut van de Bibliotheek aan de Vliet
  - publiekrechtelijke taak.
 • het inschrijven van nieuwe leden en uitschrijven van personen die hun lidmaatschap opzeggen
 • uitlenen en inleveren van uitleenbare media
 • verzenden nieuwsbrieven
 • telefonisch contact
 • informeren over wijzigingen van diensten en/of uitleenvoorwaarden

Bewaartermijn

De Bibliotheek aan de Vliet bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • wettelijke grondslag: de Bibliotheek aan de Vliet houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen
 • verzenden nieuwsbrieven: uw e-mailadres bewaren wij tot u zich afmeldt
 • telefonisch contact: de bewaartermijn is gekoppeld aan de zaak waarop het telefonisch contact betrekking heeft
 • informeren of wijzigingen van diensten of uitleenvoorwaarden: uw e-mailadres bewaren wij tot u zichzelf afmeldt

Doorgifte aan derden

Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij geven uw gegevens dan ook in principe niet aan derden door. Er zijn echter enkele situaties waarin een dergelijke doorgifte wel kan plaatsvinden, namelijk de volgende:

 • bij interbibliothecair leenverkeer
 • bij aanmelding bij www.onlinebibliotheek.nl
 • bij door ons ingeschakelde externe partijen
 • op grond van wettelijke verplichtingen

Wij zullen deze situaties hierna kort toelichten:

Interbibliothecair leenverkeer
U kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) media opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Als u een dergelijke aanvraag doet, dan zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende bibliotheek (onder meer naam, pasnummer, etc.). Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens ligt bij deze externe bibliotheek. U kunt desgewenst bij de betreffende bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

Website www.onlinebibliotheek.nl
Via de website www.onlinebibliotheek.nl kunt u gebruikmaken van verschillende extra diensten. Deze website wordt beheerd door de Koninklijke Bibliotheek. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website een account aan te maken. Op het moment dat u een account op www.onlinebibliotheek.nl aanmaakt, geeft u toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens van onze bibliotheek aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerken deze gegevens overeenkomstig hun eigen privacy beleid.

Door ons ingeschakelde externe partijen
Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijvoorbeeld een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde partij afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“bewerkersovereenkomst”). Het komt erop neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, Belastingdienst, etc.). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.


Samenwerking tussen de bibliotheek en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Net zoals alle andere openbare bibliotheken levert ook de Bibliotheek aan de Vliet persoonsgegevens van leden aan bij het CBS. Het doel van deze samenwerking is het verrijken van onze ledengegevens met gegevens van het CBS. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening naar onze leden verbeteren en gerichter inzetten om nieuwe leden uit specifieke doelgroepen aan te trekken.

Wij zijn met het CBS overeengekomen dat het CBS uw persoonsgegevens kan gebruiken in het kader van het landelijk onderzoek onder bibliotheekleden.

Welke persoonsgegevens delen wij met het CBS?

 • geboortedatum
 • geslacht
 • laatste inschrijfdatum
 • ISIL-code van de basisbibliotheek waar u lid bent. Dit is de code op uw lenerspas die begint met NL-. Bekijk hier de uitleg over deze code.
 • postcode
 • huisnummer en huisnummertoevoeging (indien van toepassing)
 • de werkelijke peildatum waarop de gegevenslevering betrekking heeft

Hoe gaat het CBS met uw persoonsgegevens om?
Het CBS gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om zodat ze goed beschermd zijn.Meer informatie hierover kunt u lezen in de Privacyverklaring CBS.

Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het beschikbaar stellen van uw gegevens aan het CBS door contact op te nemen met het secretariaat van de Bibliotheek aan de Vliet.


Gebruik van uw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op uw interesses toegespitst aanbod) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). De gegevens van alle leden van de Bibliotheek aan de Vliet kunnen wij gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onderzoeksdoeleinden wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven (bijvoorbeeld deelname BiebPanel). Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden direct staken.


Beveiliging

De Bibliotheek aan de Vliet neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.   


Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat wij direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens bij een ernstig datalek. En soms moeten wij het datalek ook melden aan de betrokkenen als er gegevens van deze betrokkenen zijn gelekt. Wij hebben interne procedures om zowel datalekken te voorkomen, als voor adequaat optreden in het onverhoopte geval van een datalek.


Uw rechten

U hebt een aantal rechten als de bibliotheek uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat daarmee gebeuren?
 • recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de bibliotheek
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is (en wettelijk mag)
 • recht op verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens

Wilt u weten welke gegevens de bibliotheek van u heeft? Dit kunt u bij ons opvragen. U kunt uw verzoek per mail indienen op ons centrale e-mail adres secretariaat@bibliotheekaandevliet.nl. De bibliotheek reageert daarop binnen 1 week. Vervolgens kunt u de bibliotheek verzoeken deze gegevens:

 • aan te vullen
 • te verbeteren
 • of te verwijderen als dat wettelijk is toegestaan of buiten de voor lidmaatschap noodzakelijke gegevens valt

Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt en wat de reden hiervan is. Ook op dit verzoek reageert de bibliotheek in ieder geval binnen 1 week.
Let op: Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens van u zijn.


Cookies

De Bibliotheek aan de Vliet maakt op haar website gebruik van cookies, namelijk:

 • Functionele cookies: deze zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Op bibliotheekwebsites worden ze ingezet om bijvoorbeeld inloggegevens van klanten te onthouden. De klant hoeft dan niet elke keer opnieuw dezelfde gegevens in te voeren.
 • Analytische cookies: deze houden via Google Analytics statistische gegevens bij. Er wordt geregistreerd welke pagina’s worden bezocht en welke apparaten en kanalen daarvoor worden gebruikt. Het doel hiervan is om de gebruikerservaring te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en niet naar bepaalde gebruikers te herleiden. De privacy van de bezoekers blijft dus gewaarborgd.

Wijzigingen

Deze Privacy verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen maken wij bekend op onze website. De Bibliotheek aan de Vliet kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy verklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze verklaring voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.


Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via:

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klik hier om naar de website Autoriteit Persoonsgegevens te gaan


Deze privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.


Colofon, privacy en disclaimer

Colofon, privacy en disclaimer. De redactie van de website probeert alle teksten met zoveel mogelijke zorg te schrijven. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

Teksten en foto's mogen alleen worden gebruikt na toestemming van de Bibliotheek aan de Vliet.Heeft u vragen en/of opmerkingen over de website? Neem dan contact op met het secretariaat van de Bibliotheek aan de Vliet.